Vedtægter for Foreningen Copenhagen eSport

 • 1 Navn

Foreningens navn er Copenhagen eSport.

 • 2 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.

 • 3 Formål

Det er foreningens formål at udbrede, fremme interessen og forståelsen for eSport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel eSportsligt som kulturelt.

Værested
At skabe et værested for esportsinteresserede unge, i København, hvor de kan dyrke deres lidenskab under synlige og ordnede rammer.

Talentudvikling
Vi skal tiltrække, samle og udvikle talenter i eSport i København.

Synliggørelse
For at styrke eSporten både lokalt men også nationalt, skal vi synliggøre eSporten i København, ikke alene via talentudvikling, men også ved at afholde forskellige former for arrangementer der både bærer præg af turneringer, foredrag og general oplysning om eSport.

Trænere og ledere
At samle og udvikle en række stærke kræfter i foreningen som kan styrke struktureret dyrkelse af gaming og esport.

 • 4 Medlemskab

Man er medlem, når foreningen har modtaget betaling for medlemskontingent. Der kan optages aktive såvel som passive medlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningens formål eller skader dens interesser. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 • 5 Bestyrelsen

Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen, som minimum har følgende sammensætning:

 1. a) Formand b) Næstformand c) Kasserer

Der kan yderligere vælges 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og uddelegerer ansvar efter eget skøn.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formand eller næstformand. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser afgøres ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal føre protokol over sine bestyrelsesmøder med dagsorden og beslutningsreferat.

Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har tegningsretten. Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde uddelegere tegningsretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. I så fald skal det fremgå af beslutningsreferatet for mødet.  Af køb på beløb på over 2000 kroner skal 2/3 af bestyrelsen godkende det.

 • 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes mindst en gang årligt senest d. 1. maj. Generalforsamlingen annonceres som minimum ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved indkaldelse via e-mail til samtlige medlemmer, der har oplyst aktive e-mail adresser til foreningen, med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen træffer alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer jf. §9, ved stemmeflertal og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning for bestyrelsens arbejde
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse a) Formand b) Næstformand c) Kasserer d) 2 menige bestyrelsesmedlemmer 7. Fastsættelse af medlemskontingent
 7. Valg af intern revisor
 8. Eventuelt

Forslag til dagsordenens pkt. 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde, enten skriftligt eller via e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kandidater til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt eller fylder 18 det indeværende år.

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af et bestyrelsesmedlem eller såfremt 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen. Skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden fremsendes til bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen.

 • 8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer.

 • 9 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres af et generalforsamlingsflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 • 10 Opløsning

Beslutning om foreningens ophør kan træffes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. Ved foreningens ophør anvendes dens eventuelle formue til formål, der efter den opløsende generalforsamlings vurdering og efter godkendelse af Københavns kommune, er i overensstemmelse med foreningens formål.https://cph-esport.dk/wp-content/uploads/Forslag-til-ændrede-vedtægter_rettet.pdf